ราชภัฏ สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ราชภัฏ สวนสุนันทาเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย และมีหลักสูตรการศึกษาให้เลือกหลากหลาย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยมีขั้นตอนการสมัครดังนี้

## **ขั้นตอนการสมัครเรียน**
1. **ศึกษาระเบียบและวิธีการสมัครสัมภาษณ์**
นักศึกษาสมควรศึกษาและทำความเข้าใจในระเบียบและวิธีการสมัครเรียนของสถาบันราชภัฏ สวนสุนันทา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครและสัมภาษณ์
2. **ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร**
ก่อนสมัครนักศึกษาจะต้องตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่สถาบันกำหนดหรือไม่ เช่น เกรดเฉลี่ยของการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือใบรับรองที่จำเป็น
3. **เตรียมเอกสารและรายละเอียดการสมัคร**
หลังจากตรวจสอบแล้ว นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารการสมัครและรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ประวัติการศึกษา ผลการสอบประเมินความสามารถและ/หรือภาษา ใบสมัคร และหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือหน่วยงานต่าง ๆ (ถ้ามี)
4. สมัครออนไลน์หรือด้วยตนเอง
นักศึกษาสามารถสมัครออนไลน์หรือด้วยตนเองผ่านทางระบบออนไลน์ของสถาบัน การสมัครสามารถทำได้ตลอดเวลา แต่อาจมีเวลาที่จำกัดสำหรับการรับสมัครในแต่ละปีการศึกษา
5. สัมภาษณ์และตรวจสอบคุณสมบัติ
หลังจากส่งเอกสารและประวัติการศึกษาแล้ว ผู้สมัครอาจต้องเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและคุณสมบัติของตนเอง
6. รับผลการสอบและลงทะเบียนเรียน
หลังจากผ่านการสัมภาษณ์และตรวจสอบแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับผลการรับสมัครและสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เลือกได้

ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ราชภัฏ สวนสุนันทาเปิดรับสมัครที่อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 4 สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทร 02-591-1111 ต่อ 6106-6107

เรียนรู้เพิ่มเติมได้จากเพจเฟซบุ๊ก [ราชภัฏ สวนสุนันทา]